HARKO s.r.o. - koupelny topení plyn

KOTLÍKOVÉ DOTACE

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje
DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2014 –2020 (dále jen OPŽP)

Cílem Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. „kotlíkových dotací“ (dále jen „Program“) je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností ve Zlínském kraji. V rámci Programu tak bude poskytována ze zdrojů OP ŽP finanční podpora na výměnu zdroje tepla domácnostem v rodinných domech používajících k vytápění kotle na pevná paliva.

Termíny:

Datum vyhlášení programu: 22. 12. 2015

Datum zahájení příjmu žádostí: 25. 1. 2016 od 7.30hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 3. 2016do 16.00 hod

 

Předmětem podpory bude:

- Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva.

- Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za plynový kondenzační kotel.

- Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo.

- Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody (pouze v kombinaci s jednou z uvedených variant výměny zdroje tepla).

- Provedení „mikro“ energetických opatření.

Pro výměnu kotle doporučujeme:
ATMOS
http://www.atmos.eu/dotace-na-kotle-atmos/
VIADRUS
http://www.harko.cz/data/KOTLIKOVA%20DOTACE/VIADRUS.pdf
OPOP
http://www.opop.cz/dotace


Máte-li zájem o dodávku a montáž dotovaného kotle:
volejte na tel. 573 339 308 (Po-Pá 7.00 – 12.00, 12.30 – 16.00)
pište na
 mail: skrob@harko.cz

 


 

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŹÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU – celý text: zde
ČASTÉ DOTAZY:
(Zdroj:STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ)

Kdy mohu podat žádost o dotaci?
Žádost o dotaci je možné podat v momentě, kdy kraj vyhlásí výzvu.

Můžu si nechat proplatit kotel (tepelné čerpadlo) zpětně?Pokud ano, tak za jak dlouhou dobu nazpět?
Časovou způsobilost výdajů fyzických osob stanovuje kraj ve své projektové žádosti, nemůže však za způsobilé uznat výdaje uskutečněné před datem vyhlášení 1. výzvy ve specifickém cíli 2.1 na webových stránkách www.opzp.cz, tj. 15. 7. 2015. Kraj zajistí, že fyzické osoby jako potenciální žadatelé budou o časovém limitu pro zpětnou způsobilost výdajů dostatečně informovány.

Chci nejlevnější kotel, jaký lze podporovat z kotlíkových dotací, kolik na něj budu muset dát a kolik mi přispějete?
Nejlevnější bude pravděpodobně plynový kondenzační kotel. Cena se samozřejmě primárně odvíjí od výkonového rozsahu kotle, ale řekněme, že bude stát okolo 40 tis. Kč s DPH. K tomu úpravy kotelny a komína za 15 tis. Kč s DPH, mikro-energetické opatření ve formě izolace do oken 5 tis. Kč s DPH. Celkové náklady projektu tedy budou 60 tis. Kč s DPH a dotace může dosáhnout max. úrovně 80%, tj. 48 tis. Kč.

Je ekonomicky výhodnější požádat o dotaci na eko kotel z NZÚ nebo kotlíkových dotací (nehledě na projektové podmínky)?
Podpora v „kotlíkových dotacích“ bude výhodnější, tj. s vyšší mírou podpory než nyní nabízí program NZÚ. Navíc podpora pro výměnu starých nevyhovujících kotlů na pevná paliva přejde kompletně do „kotlíkových dotací“, program NZÚ bude nadále podporovat ostatní energeticky úsporná opatření jako např. zateplení, větrací systémy či výstavbu domů v „pasivním“ standardu.

Proč MŽP podporuje kotle na uhlí, když jsou nejméně ekologické (oproti plynovým a na biomasu)?
Zde je nutno v prvé řadě podotknout, že MŽP bude podporovat pouze nejvyšší třidu kotlů na tuhá paliva, plnící přísné parametry Nařízení Komise 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na tuhá paliva. Pro představu, jedná se o kotle „třídy 5+“, pokud bychom přistoupili na srovnání s ČSN 303 – 5, tj. jsou to kotle, které jdou svými technickými parametry nad tuto normu.

Důvody podpory i čistě uhelných kotlů:
1. Sociální aspekt – pořizovací cena kotle na uhlí, společně s následnými provozními náklady (cena paliva) je stále pro občany cenově nejpřijatelnější. Zvláště u nízkopříjmových skupin.
2. Historické využívání uhlí k vytápění, zvláště v hornických regionech.
3. I přes možnou podporu kotle na „špatné uhlí“ má v sobě projekt jednoznačný environmentální potenciál. Budou nahrazovány kotle nízkých tříd, resp. nulových tříd, často
podomácku vyrobených, tj. s naprosto nevhodnými parametry spalování. Tyto zdroje nahradíme moderní technologií s vysokou účinností a minimálními emisními dopady na ovzduší.

Jak to vypadá s tzv. "mrtvými plynovými přípojkami"? Bude řešeno napojení na přípojku spolu s dotací na nový kotel?
Ano, pokud se žadatel rozhodne přejít z kotle na tuhá paliva na kotel na zemní plyn, je možno do způsobilých nákladů zahrnout dovedení plynu z paty pozemku (HUP) do kotelny, včetně úprav kotelny, jakožto přípravy na instalaci kotle na zemní plyn.

Jak náročné bude podat žádost? Co vše k tomu musím doložit, abych uspěl a dotaci dostal?
Systém bude nastaven max. jednoduše s minimem předkládaných podkladů. Měl by kopírovat úspěšné kotlíkové dotace z národních zdrojů.

Základ bude tvořit:

  • Žádost o poskytnutí dotace
  • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Povinnou přílohou je, pouze pokud slouží k prokázání podmínek energetické náročnosti C, tj. eliminuje povinnost realizovat mikro-energetická opatření.
  • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu.
  • Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
  • Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
  • Písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.


Jak dlouho potrvá od podání žádosti, než dostanu vyplacenou dotaci?
Tak tady je to spíš otázka na kraje, jak si s tím poradí. Předpokládáme, že by to nemělo překročit dobu z kotlíkových dotací z národních zdrojů.

Slyšel jsem, že v regionech s horším ovzduším dostanou lidé vyšší příspěvek, o kolik a kde najdu, zda tam moje město patří?
Ano. V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území (dle map klouzavých pětiletých průměrů 2007-2011 sestavených ČHMU překročen alespoň jeden imisní limit), bude výše podpory navýšena o 5 %. Podrobný seznam obcí spadajících do tohoto bonusu je zveřejněn na stránkách www.opzp.cz a zároveň bude přístupný na webových stránkách krajů při vyhlašování jednotlivých výzev, popř. k dispozici v papírové podobě na krajských úřadech.

Jak to bude s kontrolou, zda mám kotel správně nainstalovaný a topím správným palivem? Je nějaká kontrola od kraje či MŽP po instalaci?
Kontrola bude prováděna na vzorku projektů primárně pracovníky krajských úřadů.

Bude někde na internetu seznam doporučených výrobců či kotlů (tepelných čerpadel), jako to je u NZÚ a bude tento seznam závazný?
Ano, na www.opzp.cz bude v nejbližší době zveřejněn doporučující seznam, tj. nebude závazný. Důležité je, aby byl žadatel schopen certifikací prokázat požadované technické paramenty pořizovaného zařízení. Pokud toto prokáže, bude mu podpora přiznána a příslušný výrobce zařízení bude do seznamu doplněn.

Můžu si kotel (tepelné čerpadlo) pořídit už letos na topnou sezonu 2015/2016?
Ano. Zdroj (projekt) ale musí plnit parametry, které jsou nutné k podpoře, tzn. být uvedený v seznamu podporovaných opatření, resp. plnit požadované technické parametry.

Co když už mám dům zateplený a okna vyměněny?
Pokud dům po realizaci těchto opatření plní klasifikační třídu C dle vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, což u žádosti o dotaci na nový zdroj vytápění prokáže žadatel „Průkazem energetické náročnosti budovy“, bude moci žadatel požádat o nový zdroj, bez nutnosti realizace mikroenergetického opatření. Pokud ale třidy C nedosáhne, bude muset být jedno z mikro – opatření realizováno.

Můžu si s kotlem pořídit i novou otopnou soustavu?
Ano.

Jsou nějaké parametry, které musí nová otopná soustava splňovat?
Standardní technické parametry příslušných norem, zohledňující potřebný tepelný výkon (tepelnou ztrátu) budovy a typ pořizovaného zdroje vytápění. Rozdílné jsou parametry v případě realizace tepelného čerpadla, jiné u kotle na biomasu. MŽP žádné zvláštní podmínky nestanovuje.

Jsou náklady na energetického specialistu uznatelnými náklady?
Ano, tyto výdaje je možno zahrnout do způsobilých nákladů.

Musím dělat "výběrové řízení"?
Ne. Předpokládáme ale, že žadatel se svým záměrem osloví několik realizačních firem (dodavatelů), tak aby dosáhl co nejpříznivější ceny a tím snižoval vlastní kofinancování ve vztahu k dotaci.

Existuje nějaká maximální cena kotle? Např. pořídím-li ho výrazně dráž, než je standardní cena hrozí mi krácení dotace? Kdo to bude posuzovat?
Omezení podpory je stanoveno ve dvou úrovních a to:
1. % dotace 2. Max. způsobilými náklady na projekt, které činí 150 tis. Kč
Max. cena kotle tedy není stanovena. Pokud ovšem projekt překročí hranici 150 tis. Kč, jsou náklady nad tuto hranici plně hrazeny ze strany žadatele.

Platí dotace i na vyvložkování komínu?
Ano. Do způsobilých nákladů je možno zahrnout v podstatě „veškeré“ náklady souvisejí s uvedením nového kotle do řádného provozu.

Musím mít zpracovaný projekt? (kým)
Ne. Projektová dokumentace není podmínkou poskytnutí podpory. U komplexnějších projektů ale doporučujeme zpracovat. Projektová dokumentace je způsobilým nákladem.

Jaká energetická opatření budu muset udělat, abych dostal dotaci na kotel? Kolik budou stát? Kdo mi je zrealizuje? Můžu sám?
Dílčí projekty fyzických osob mohou být realizovány pouze v rodinných domech, kde budou současně provedena alespoň minimální opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti objektu viz definovaný seznam opatření v tabulce níže nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Typ opatření:
1 Zateplení střechy nebo půdních prostor
2 Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3 Dílčí zateplen dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4 Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5 Oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
6 Dílčí výměna oken
7 Výměna vstupních a balkonových dveří
8 Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9 Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

S ohledem na výše definovaná opatření (vyjma těsnění oken) se předpokládá, že opatření bude realizovat odborná firma. Opatření jsou způsobilá do výše 20 tis. a je na ně možno požádat v rámci žádosti o nový zdroj vytápění.

Kdo mi zaplatí nutná energetická opatření?
Minimální energetická opatření (mikro – energetická opatření), jsou způsobilým nákladem do max. výše 20 tis. Kč.
Pokud bude chtít žadatel spojit realizaci nového zdroje tepla s komplexním snížením energetické náročnosti objektu, bude moct požádat o podporu na zateplení a výměnu otvorových výplní v rámci NZÚ.

Podle čeho jste stanovili max. výši podpory?
Bylo vycházeno z odborných analýz (společností Deloitte a.s. a Ascend s.r.o.), se zohledněním těchto okrajových podmínek:
1. Alokace cíle 9 mld. Kč,
2. Závazku vůči EK realizovat 80 tis. výměn kotlů na tuhá paliva,
3. Výhodnost koupě zařízení 5+ třídy pomocí dotace namísto nákupu zařízení splňující podmínky legislativy (3. emisní třída) bez dotace,
4. Jednoduchost…jeden strop způsobilých nákladů, který reflektuje střední hodnotu ceny komplexního projektu, jedna základní % míra podpory atd.

Podle čeho jste stanovili, kam dotace půjdou a v jaké výši?
Dotace jdou do celé ČR (všechny kraje). Bonifikovány jsou lokality se zhoršenou kvalitou ovzduší a to jak na úrovni kraje, tj. že příslušný kraj má nárok na větší podíl z alokace, tak na úrovni občanů, kde dochází k navýšení (o 5%) možné podpory.

Co když kraje nedosáhnou na stanovené podmínky počtu vyměněných kotlů?
Pokud by tato situace nastala, tak má MŽP tyto možnosti:
1. Programový dokument OPŽP umožňuje výzvy i na „granty“ pro obce, tj. využití nižší úrovně rozdělování podpory na úrovni jednotlivých obcí.
2. Pokud by ani systém distribuce prostřednictvím obci neuspěl (nebylo by dosaženo cíle) bude nutno komunikovat s EK sníženi cíle (v této chvíli 80tis. realizací) a vyjednat realokaci prostředků do jiných cílů Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech např. Specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, popř. jiných prioritních os (nabízejí se energetické úspory u veřejných budov…)

Je možno žádat o podporu pouze na realizaci solárního termického ohřevu TV?
Ne, tato aktivita jo podporována pouze jako doplňková při realizaci nové zdroje na vytápění. Samostatně je možno žádat prostřednictvím programu NZÚ.

Je možno žádat o podporu na realizaci FVE?
Ne, tato aktivita není z „kotlíkových dotací“ podporována. V budoucnu se o podpoře uvažuje v rámci NZÚ.

Je možno podporovat i bytové domy, resp. samostatné bytové jednotky?
Podporu je možno poskytnout pouze na rodinný dům, kde definice je následující:
Rodinný dům
Stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely 1. výzvy pro specifický cíl 2.1 považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely 1. výzvy pro
specifický cíl 2.1 za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba) trvalé bydliště.

Jak se dozvím, jak velkou dotaci mohu získat?
Výše dotace pro konkrétní území a typ pořízeného zařízení je uvedena v Závazných pokynech pro žadatele v SC 2. 1. na www.opzp.cz.

Kdy a kam mohu podat žádost o dotaci?
Žádosti budou podávány na příslušném krajském úřadě, po vyhlášení výzvy krajem pro občany. Předpokládá se podzim roku 2015.

Mohu dotaci získat i v případě, že mám 2 zdroje tepla?
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je tedy možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné, aby bylo zajištěno, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (prokázání řeší kraj individuálně dle potřeby v rámci příjmu žádostí fyzických osob, např. čestným prohlášením fyzické osoby v rámci žádosti o podporu).

Nutí mě legislativa k výměně kotle?
Od roku 2022 nebudou moci být provozovány kotle 1 a 2. emisní třídy.

Může kraj omezit podporovaná zařízení?
Ano. Kraje mohou rozhodnout o podpoře pouze některých zdrojů tepla, případně nastavovat další omezující podmínky k naplnění cílů programu, tedy například koncentraci do určitého území nejvíce zatíženého znečištěním ovzduší či maximalizaci podpory obnovitelných zdrojů.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu kotlů na plynná paliva?
Dotace jsou určeny pouze na výměnu kotlů na pevná paliva.

Jsou dotace určeny rovněž na výměnu krbů?
Nikoli předmětem výměny může být pouze kotel na pevná paliva.

Co znamená max. způsobilé náklady na projekt ve výši 150 tis. Kč?
Vyplacená podpora bude moci být max. 85 % ze způsobilých nákladů ve výši 150.000 Kč, tzn. reálně max. ve výši 127.500 Kč.

Bude určena nějaká minimální výše nebo minimální rozsah prací z hlediska mikro energetických opatření?
Ne, vhodnost mikro energetických opatření bude potvrzena energetickým specialistou na žádosti o nový zdroj.

Mohou být žadateli rovněž právnické osoby?
Ne, dotace jsou určeny pouze pro fyzické osoby.

Můžu být žadatelem, pokud rodinný dům současně slouží k výkonu povolání (živnosti)?
Ano.

Může být výkon nově pořizovaných kotlů bez omezení?
Jelikož je program omezen pouze na rodinné domy, nebylo stanovení výkonového omezení nutné, zdroj tepla však musí sloužit jako zdroj vytápění případně zdroj TUV.
Pokud budou způsobilé náklady nižší než 150 tis Kč, snižují se alikvotně výdaje na mikro energetická opatření nebo je max. hranice 20tis. Kč za mikro opatření stanovena bez ohledu na výši způsobilých nákladů?
Hranice výdajů na energetická mikro opatření není závislá na výši způsobilých nákladů.

Je možné žádat o podporu na zdroj, který není uveden v Seznamu registrovaných výrobků?
Ano, je to možné. Žadatel ale musí být schopen deklarovat plnění technických parametrů definovaných programem (ekodesign). Dokumenty předá na příslušný krajský úřad, který danou záležitost projedná se Státním fondem životního prostředí ČR, jenž prověří soulad s programem. Pokud je souladu dosaženo, bude výrobek na seznam doplněn a žadatel muže čerpat podporu.

Zdroj:

STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/


PORTÁL ZLÍNSKÉHO KRAJE

https://www.kr-zlinsky.cz/1-prubezna-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-financni-podporu-aktuality-12787.html