HARKO s.r.o. - koupelny topení plyn

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Soubor: /nova-zelena-usporam.png                                              

---> poradenství
---> dodávka + montáž                 kontakt: 573 339 308, skrob@harko.cz
---> vyřízení dotací- tepelná čerpadla
- solární systémy
- kotle na biomasu

O programu

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR (dále jen „fond"), podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Představuje ekonomicky nejlepší prorůstové opatření pro českou ekonomiku, pro rozvoj podnikatelské sféry ve stavebnictví, strojírenství a dalších souvisejících oborech. Významným efektem programu Nová zelená úsporám (dále jen „program") je také tvorba nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

Cíle programu

Hlavním cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Zdroje financování programu

Česká republika získala na tento program finanční prostředky prodejem tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) dle zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů v rámci EU ETS v období 2013 – 2020. Financování programu probíhá přes státní rozpočet ČR.

Na co je možné žádat dotaci

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří). Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel) a instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací). Princip přiznání výše dotace je velmi jednoduchý. Čím více je snížena energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím větší je i míra finanční podpory.

V závislosti na typu dotovaného objektu se program člení na:

 • podprogram Nová zelená úsporám – rodinné domy
 • podprogram Nová zelená úsporám – bytové domy

V každém podprogramu jsou definovány oblasti podpory, které jsou označeny velkými písmeny. Tyto oblasti a následně jejich podoblasti vymezují jednotlivé možnosti dotací.

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy
 • podporována jsou dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

OBLAST PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

 • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.

C. Efektivní využití zdrojů energie

 • na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
 • na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla
 • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Kdo může žádat o podporu

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů, tedy např.:

 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby
Příjem žádostí o dotaci na bytové domy bude zahájen 15. března 2016.
Příjem žádostí o dotaci na rodinné domy byl zahájen 22. října 2015.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY:

Co je a k čemu slouží zásobník žádostí?

 

Jedná se o seznam žádostí, které byly zaevidovány nad rámec aktuálně disponibilních finančních prostředků pro danou výzvu. Dojde-li k uvolnění či navýšení finančních prostředků, budou žádosti ze zásobníku automaticky, dle pořadí ve kterém byly do informačního systému zaevidovány, zařazeny mezi aktivní žádosti k další administraci. O zařazení mezi aktivní žádosti je žadatel informován.

Proč nemohou fyzické osoby žádat na výměnu původního kotle na tuhá fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje?

 

Pro fyzické osoby byl vyhlášen samostatný dotační program na výměnu zdroje tepla. Jedná se o program Operační program Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek tzv. „kotlíkové dotace". V tomto programu mohou fyzické osoby žádat o dotaci na výměnu zdroje tepla prostřednictvím krajů. Právnické osoby mohou žádat ve 3. výzvě pro rodinné domy programu Nová Zelená úsporám. Fyzické osoby mohou v programu Nová Zelená úsporám žádat na výměnu elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systém s tepelným čerpadlem.

Pro koho je program Nová zelená úsporám určen?

 

Program Nová zelená úsporám je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných domů v rámci celé ČR, kteří chtějí realizovat opatření na snížení energetické náročnosti budov nebo na efektivní využití zdrojů energie v budovách. Žadateli o dotace mohou být jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. O podporu na výměny původních zdrojů tepla na tuhá fosilní paliva nemohou žádat fyzické osoby, které však mohou využít podporu z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek tzv. „kotlíkové dotace".

Jak probíhá podávání žádostí?

 

V programu Nová zelená úsporám (NZÚ) byla vyhlášena 3. výzva k podávání žádostí pro rodinné domy, která upřesňuje oblasti podpory a další pravidla pro příjem žádostí v rámci této výzvy. Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online formulářů dostupných na internetových stránkách programu NZÚ www.novazelenausporam.cz. Po úspěšném odeslání elektronické žádosti (tzv. evidenci) musíte vytisknout a podepsat vygenerovaný formulář žádosti a spolu s dalšími přílohami jej doručit (osobně nebo doporučeně poštou) na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), a to nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne elektronické evidence žádosti. Seznam všech krajských pracovišť SFŽP ČR naleznete v sekci „Krajská pracoviště". Žádat o podporu můžete v různých fázích realizace projektu (před začátkem, v průběhu či po dokončení realizace opatření). Uznány budou pouze výdaje na podporovaná opatření dokončená na rodinných domech 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

Musím podat žádost výhradně elektronicky? Kdo mi s tím pomůže, když žádný počítač nemám nebo na něm neumím?

 

Ano, žádost je nutné nejprve zaevidovat elektronicky a následně do 5 kalendářních dní doručit všechny potřebné dokumenty v listinné podobě na některé z krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR). Pokud nemáte počítač k dispozici nebo jste se při vyplňování online formuláře setkali s nějakým problémem, můžete se obrátit na pracovníky krajských pracovišť SFŽP ČR, kteří jsou připraveni vám pomoci.

Budeme-li uvažovat o dotaci na zateplení rodinného domu, jaké jsou základní podmínky?

 

Pro opatření z oblasti podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů) platí, že výše získané podpory je ovlivněna zejména rozsahem a kvalitou provedených opatření: čím lepší zateplení čili nižší energetická náročnost budovy po realizaci opatření, tím vyšší podpora. Podpora je poskytována dle ploch zateplovaných konstrukcí, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3. Sledována je celá řada parametrů, jejichž upřesnění naleznete v kapitole 2 Závazných pokynů. V případě, že původní hlavní zdroj tepla na vytápění rodinného domu je na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, souvisí s dotací na zateplení povinná výměna tohoto zdroje a to za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu centrálního zásobování teplem.


dodavatelé:

http://www.cerpadla-ivt.cz/

http://www.regulus.cz/

http://www.brilon.cz/Zdroj:

http://www.novazelenausporam.cz/

https://www.sfzp.cz/